>> สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ )

๑. เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร จำนวน ๒ แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลเมือง วันที่มีผลใช้บังคับ
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทม.สกลนคร อ.เมืองฯ จ.สกลนคร เป็น ทน.สกลนคร (๒๔ ม.ค.๕๕)๘  มีนาคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทม.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ทน.เกาะสมุย (๑๕ ส.ค. ๕๕)๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๒. เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง จำนวน ๑๒ แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลเมือง วันที่มีผลใช้บังคับ
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บางคูวัด อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี เป็น ทม.บางคูวัด (๗ ก.ย.๕๔)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็น ทม.บึงยี่โถ (๗ ก.ย.๕๔)๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.แม่เหียะ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ เป็น ทม.แม่เหียะ (๓๐ ก.ย. ๕๔)๒ ธันวาคม ๒๔๕๔
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.สะเตงนอก อ.เมืองฯ จ.ยะลา เป็น ทม.สะเตงนอก (๓๐ ก.ย. ๕๔)๘ ธันวาคม ๒๔๔๔
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น ทม.ท่าใหม่ (๒๔ ม.ค. ๕๕)๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น ทม.เมืองปัก (๒๔ ม.ค. ๕๕)๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ทม.ผักไห่ (๒๓ ก.พ. ๕๕)๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็น ทม.กระนวน** (๒๓ ก.พ. ๕๕)๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทม.บัวขาว (๑๓ มี.ค. ๕๕)๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๑๐เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ทม.ดอนสัก (๑๓ มี.ค.๕๕)๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๑เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น ทม.ทับกวาง (๖ ก.ค. ๕๕)๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๒เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บ้านทุ่ม อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น เป็น ทม.บ้านทุ่ม (๒๘ มิ.ย.๕๕)๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง จำนวน แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลเมือง วันที่มีผลใช้บังคับ
จัดตั้ง อบต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็น ทม.ลาดสวาย ( ๒๓ ก.ย. ๕๔)๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จัดตั้ง อบต.ปากพูน อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทม.ปากพูน (๑๒ ก.ย. ๕๔)๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
จัดตั้ง อบต.อรัญญิก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เป็น ทม.อรัญญิก (๑๓ มี.ค. ๕๕)๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี ฯ จ.กำแพงเพชร เป็น ทม.ปางมะค่า   (๒๙ มิ.ย. ๕๕)๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ชุมเห็ด อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ เป็น ทม.ชุมเห็ด (๒๙ มิ.ย. ๕๕)๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ทม.ศิลา (๖ ส.ค. ๕๕)๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็น ทม.ม่วงงาม (๖ ก.ค. ๕๕)๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.แจระแม อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เป็น ทม.แจระแม (๕ ก.ย. ๕๕)๕ กันยายน ๒๕๕๕
๔. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  จำนวน ๑๙๙ แห่ง view more

** เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งไปพร้อมกัน


  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
โดยส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น