รวมลิงค์คู่มือกลางสำหรับประชาชนของทุกส่วนราชการที่จัดทำให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘


   
(สำหรับปรับใช้ในชั้นต้น)