ที่
มท
  0801.1/1401                                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                          ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                   
26  พฤศจิกายน 
 2546     

เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ..2547

เรียน
  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
   สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ 813 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546

                   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2547 โดยกำหนดว่าต้องมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2546 ที่ผ่านมา และทุกส่วนราชการต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (
CEO) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2547 อย่างจริงจัง

                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้ความร่วมมือและแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2547
ตามมาตรการ นโยบาย และแผนปฏิบัติการของจังหวัดอย่างจริงจัง โดยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนให้
ขับขี่รถอย่างถูกต้องตามกฎ ตลอดจนประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2547  ให้ประชาชนทราบเพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

                 (นายชุมพร  พลรักษ์)

             รองอธิบดี  รักษาราการแทน
     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
             สำนักงานเลขานุการกรม
โทร
. 0-2243-2281