ที่
มท
  0808.2/1368                                                                           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                                ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                        
20   พฤศจิกายน 
 2546   
 
เรื่อง  ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แผ่นซีดีโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 แผ่น

                       2. หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เล่ม                                  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถามปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ ว่าทำไมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแจกจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทเงินรางวัล ในการมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้  ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งเสนอขายโปรแกรมแผนที่ภาษีฯให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล   ราคาประมาณ
30,000 บาท (เฉพาะโปรแกรม) และทำไมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่จัดทำแผนที่ภาษีแล้วแจกให้แต่ละจังหวัดแล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล นำแผ่นซีดีไปคัดลอก
(COPY)
ที่จังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งให้ทราบว่าเงินจัดสรรเพื่อเป็นรางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับกรณีส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา  และกรอกข้อมูลครบถ้วน แห่งละ  67,647.36  บาท นั้น     ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้นำไปใช้ในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ  สำหรับโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดทำไว้แล้ว เพื่อแจกจ่ายให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งที่จัดทำแผนที่ภาษี ฯ แล้วเสร็จ หรือใกล้จะแล้วเสร็จ  ขณะนี้ได้แจกให้กับเทศบาลแล้วจำนวน
179 แห่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ยังไม่ได้แจกให้นั้น เพราะยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีฯ หรือบางแห่งจัดทำแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ   เนื่องจากการใช้โปรแกรม ฯ นั้น จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานแผนที่ภาษี ฯ ได้แก่ข้อมูลที่ดิน โรงเรือน  การใช้ประโยชน์ของที่ดินและโรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ
.. 2535 (ทะเบียนทรัพย์สิน ผ.. 4) ไปบันทึกลงโปรแกรมฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
 แต่ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลใดสนใจที่จะขอสนับสนุนโปรแกรมฯ เพื่อไปศึกษาดูโครงสร้างรูปแบบก็สามารถขอสนับสนุนได้ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามขอสนับสนุนโปรแกรม ฯ เป็นจำนวนมาก

 ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน   ทรัพย์สินและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น จึงได้จัดส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมดังกล่าว มาให้จังหวัด เพื่อไว้แจกจ่ายให้กับเทศบาล     และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จังหวัดแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่า หากมี ความประสงค์จะขอสนับสนุนโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯให้มาคัดลอก
(Copy) โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ และถ่ายเอกสารหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ ได้ที่จังหวัด และขอให้จังหวัดสำรวจว่ามีเทศบาล หรือ   องค์การบริหารส่วนตำบลใดบ้างได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จแล้ว และแห่งใด
อยู่ในระหว่างดำเนินการและรายงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในวันที่
30 ธันวาคม 2546 เพื่อ      นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ดังกล่าว

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                                                                       

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพงศ์โพยม  วาศภูติ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร
0-2241-8898