ที่
มท
  0802.3/ 1393                                                                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                       ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                         25  พฤศจิกายน
 
 2546     

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  602 /2546  ลงวันที่   25  พฤศจิกายน  2546

                   ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2546 เห็นชอบในแนวทางการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ประกอบกับได้วางหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบอำนาจแล้ว  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ
..2546 นั้น

                   เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  เป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพและความประหยัด
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีคำสั่งที่  602 /2546  ลงวันที่  25 พฤศจิกายน  2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้   ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาด้วย

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                       

                                                              (นายพงศ์โพยม  วาศภูติ)
                                                   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร
. 0-2241-9012