ที่
มท
  0808.2/ 1369                                                                           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                               ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                        
20   พฤศจิกายน 
 2546           

เรื่อง  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรียนในสังกัดมิซซังโรมันคาทอลิค

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 4003/2546 วันที่ 19 มิถุนายน 2546 

                   ด้วยมิซซังโรมันคาทอลิคกรุงเทพมหานคร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องเทศบาลเมืองราชบุรีและคณะเทศมนตรี
เมืองราชบุรี เป็นจำเลย ต่อศาลภาษีอากรกลาง เพื่อขอให้ศาลภาษีอากรกลางเพิกถอนการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินประจำปี
.. 2534-2543 และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะเทศมนตรีที่มีต่อโรงเรียนนารีวิทยา
และโรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมทั้งให้คืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่โรงเรียนทั้งสองได้ชำระไว้คืนพร้อมดอกเบี้ย
ซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2544 คดีหมายเลขแดงที่ 283/2544 พิพากษา
ให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2534 ถึง 2543 กับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะเทศมนตรี
และให้คืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเงินเพิ่มให้กับโจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี
กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ 

                        เทศบาลเมืองราชบุรี จำเลย ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกาแผนก
คดีภาษีอากรซึ่งได้มีคำพิพากษา
ที่
4003/2546 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องมิซซัง
โรมันคาทอลิคกรุงเทพมหานคร โจทก์ เนื่องจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม
อื่นของโรงเรียนนารีวิทยาและโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นการกระทำกิจการเพื่อเป็นผลกำไรส่วนบุคคล และโรงเรียน
ทั้งสองมิได้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อโรงเรียนทั้งสองไม่ใช่ลักษณะของโรงเรียนตามมาตรา
9 (3) แห่งพระราช
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช
2475 โจทก์จึงต้อง
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในส่วนนี้ การประเมินภาษี
โรงเรือนฯ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงชอบแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถศึกษารายละเอียดคำพิพากษาฎีกา
ดังกล่าวใน http://www.thailocaladmin.go.th. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายธวัชชัย  ฟักอังกูร)
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชกานแทน
    
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร
/โทรสาร 0-2241-9042-3