ที่
มท
  0806/ 1358                                                                        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                           ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                19  พฤศจิกายน
 2546     

เรื่อง  โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
         โครงการ
Internet ตำบล  ระยะที่ 3
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   จำนวน         1        ชุด
 

                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
Internet ตำบล ระยะที่ ขึ้น จำนวน 19 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 25  ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ Internet
 ตำบลในระยะที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม แห่งละ  2 คน รวมจำนวน
ผู้เข้ารับการ อบรมทั้งสิ้น
7,448 คน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งรายละเอียดโครงการและกำหนดการ
ฝึกอบรมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว

                  
จึงขอให้จังหวัดดำเนินการติดตามและรวบรวมรายชื่อของตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย จัดทำเป็นบัญชีรายชื่อแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางเครื่องโทรสาร หมายเลข 02 - 2419002  ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546

                   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


                                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

(นายชุมพร  พลรักษ์)
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร
. 0-2241-9000 ต่อ 1104,1105