ที่
มท
  0802.3/ว 9140                                                                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                       ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                    25  พฤศจิกายน  2546

เรื่อง    การรับโอนข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง    
        
  ตามประกาศกรมการปกครอง  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2546

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  สำเนาหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0302.1/ 15673  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2546
                             
จำนวน 1 ชุด

                        2. 
แบบตอบรับการโอนไปรับราชการสังกัดกรมการปกครอง   1  ฉบับ  จำนวน  1 ชุด       
                   
                         
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่าจะพิจารณารับโอนข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง
ตามประกาศกรมการปกครอง  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2546
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
1

                         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้

                         1.  แจ้งให้ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศกรมการปกครองซึ่งยังคงดำรงตำแหน่ง
ระดับ
หากมีความประสงค์จะโอนไปสังกัดกรมการปกครองให้ยื่นคำร้องขอโอนไปรับราชการที่กรมการปกครอง
โดยตรงที่กองการเจ้าหน้าที่  กรมการปกครอง  ภายในวันที่ 
ธันวาคม  2546  หากผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอโอนภายในกำหนด ดังกล่าว  กรมการปกครองจะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะโอนไปรับราชการ
สังกัด กรมการปกครอง
           
              2.  ให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง    ตามแบบตอบรับการโอนไปรับราชการสังกัดกรมการ
ปกครอง
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางโทรสารหมายเลข   0-2243-0842,
0-2241-9011,  0-2243-6637  ภายในวันที่  27  พฤศจิกายน  2546  เวลา 16.00 หากผู้ใดไม่แจ้งยืนยันภายในกำหนดจะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะโอนไปรับราชการทางสังกัดกรมการปกครอง 
  
                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 


                                                                            
ขอแสดงความนับถือ

  (นายชุมพร  พลรักษ์)
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

กองการเจ้าหน้าที่
โทร
.  0-2241-9012