ที่
มท
  0802.3./ว 1365                 
       

ถึง  กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ทุกจังหวัด

                          ตามที่ ก.. ได้ออกกฎ ก.. ฉบับที่ 21 (..2542) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ นั้น

                         เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.. ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีคำสั่งที่ 
597  /2546 ลงวันที่   19   พฤศจิกายน   2546

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   และได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการ วิธีการ   
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

 

                                                               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


                                                                           
(นายนิกร  สุกใส)                              

                                                                    
   20  พฤศจิกายน  2546

 

 

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร
. 0 – 2241 – 9012
โทรสาร
0 – 2243 - 6637