ที่
มท
  0810.5/ 1350                                                                      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                            ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                        
17   พฤศจิกายน 
 2546        
   
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทุกจังหวัด 

อ้างถึง    หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.5/1175  ลงวันที่  ตุลาคม  2546 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์  ที่  กษ  0614/ 19033  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2546 
                            และมติคณะรัฐมนตรี

                                 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีงบประมาณ 2547  เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

                                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  เมษายน  2546  ซึ่งลงมติอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อนม
ในโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน  ที่มีความประสงค์จะจัดซื้อนมพร้อมดื่มจากกรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษ  จึงขอให้จังหวัดสั่งการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                            (นายธวัชชัย  ฟักอังกูร)
                                             รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
                                                อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร
.  0-2241-9023  ต่อ 210  โทรสาร.  0-2241-9022