ด่วนมาก                                              
ที่
มท
  0808.1/ว 1399                       
       

ถึง  สำนักงานเทศบาล ทุกเทศบาล
(เทศบาลที่จัดการศึกษาและมีโรงเรียน)

                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งเทศบาลให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล ประจำปี
2547 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.1/ ว 1398  
ลงวัน   25    พฤศจิกายน 
2546  อนึ่งหากเทศบาลยังมิได้จัดส่งบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง
ประจำปี
2547  ขอให้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2546  เพื่อจักได้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล              

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

                      

   

                                                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 (นายสกล  ลีโนทัย)

                                                                       25   พฤศจิกายน  2546

 

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารงบประมาณทางการศึกษา
โทร
/ โทรสาร  0-2241-9040
HOTLINE  829
รอสัญญาณ… กด 3243,3244