ด่วนมาก                                              
ที่
มท
  0808.1/ว 139                      
       

ถึง  กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ทุกจังหวัด

                   ด้วยในปีงบประมาณ 2547  เทศบาลจะต้องจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ส่งให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งคู่มือการจัดทำบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลเพื่อไว้ถือปฏิบัติในการจัดทำบัญชีถือจ่ายฯ  และขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาล
(เทศบาลที่จัดการศึกษาและมีโรงเรียนจัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 จำนวน 3 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE) บันทึกบัญชีถือจ่ายที่เทศบาลได้ปรับปรุงแก้ไขรายการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบการตรวจสอบ จำนวน 1 ชุด จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ทางการศึกษา (ชั้น 5) ถนนราชสีมา เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ภายในวันที่
19 ธันวาคม 2546 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เทศบาลดำเนินการต่อไป

   

                                                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 (นายสกล  ลีโนทัย)

                                                                       25   พฤศจิกายน  2546

 

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารงบประมาณทางการศึกษา
โทร
/ โทรสาร  0-2241-9040
HOTLINE  829
รอสัญญาณ… กด 3243,3244