ด่วนมาก                                              
ที่
มท
  0804/ว 1397                                                                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                         ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                        25  พฤศจิกายน
 
 2546           

เรื่อง   ตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล    

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง   วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/1126 ลงวันที่ 24 กันยายน 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/1107      ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

                   ตามที่แจ้งว่า ได้มีบุคคลแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่งหนังสือดังกล่าวไม่ได้เป็นหนังสือที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินการ
แจ้งความดำเนินคดีกับ
ผู้ปลอมเอกสารดังกล่าวแล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้หารือปัญหาข้อกฎหมายนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ในระหว่างนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจึงยังไม่สมควรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในตำแหน่ง
ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อยุติ นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือและมีความเห็น ดังนี้

1.   ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) .. 2546 ถึงแม้จะได้ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร และมิได้ระบุให้ผู้ใดเป็นหรือผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารไว้เหมือนกับกรณีของเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 57
 
ก็ตาม

                               2.
   แต่โดยแบบแผนระเบียบปฏิบัติราชการในรูปคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการย่อมแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ได้ แม้จะมิได้มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้อย่างชัดเจนก็ตาม

                              3.   ดังนั้น เมื่อมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดห้ามไว้ด้วยแล้ว กรณีจึงเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนเลขานุการคณะผู้บริหารได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม และเมื่อปรากฏว่ามาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) .. 2546 ได้บัญญัติให้มีค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะผู้บริหารโดยเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้ว เมื่อคณะผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะผู้บริหาร บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการตามมาตรา 86 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                    สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหาร หากได้มีการดำเนินการและแต่งตั้ง
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง
เลขานุการคณะผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่
18 มิถุนายน 2546 ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 65 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนของปีงบประมาณ พ.. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการ
ขอยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ให้นำค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.. 2546 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
.. 2547 ได้ ตามข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ สำหรับในปีงบประมาณ พ.. 2547
หากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยืมเงินสะสมไปจ่ายก่อนได้

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งทุกอำเภอเพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งภายในจังหวัด
ทราบและถือปฏิบัติต่อ

                                                                         

                                                                        ขอแสดงความนับถือ

 

(นายธวัชชัย  ฟักอังกูร)
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร
.  0-2241-9034-5
โทรสาร 
0-2241-9035