ที่
มท
  0806/ 1356                                                                      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                           ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                19  พฤศจิกายน
 2546     

เรื่อง  โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
         โครงการ
Internet ตำบล  ระยะที่ 3

เรียน   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) กำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม                 จำนวน   1     ชุด
                        2)  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน   1    ชุด


                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร              ปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3  ทั้งหมดจำนวน 19 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 25 ธันวาคม  2546 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
Internet ตำบลในระยะที่ 3 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

                   1) คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี เข้าร่วมอบรม แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีก 1 คน และส่งรายชื่อและตำแหน่ง ไปยังหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 พร้อมกับเดินทางมารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด (ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก)
                   2) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมข้อมูลของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และนำมาพร้อมกับการเดินทางเข้ารับการอบรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                  
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่  การเดินสายภายในสำนักงาน การ
วางผังสถานที่เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ซึ่งจะส่ง
มอบให้ภายหลัง


                     
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป                                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

(นายชุมพร  พลรักษ์)
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร
. 0-2241-9000 ต่อ 1104,1105