ที่
มท
  0810.3/ 1373                                                               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                                                       ถนนราชสีมา กทม.10300


                                                                        
21   พฤศจิกายน 
 2546           

เรื่อง  การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547   

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด               

                   ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ   พ.. 2547  จำนวน  500 ล้านบาท   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร    จัดการที่ดี  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินรางวัล  โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ  โกวิทย์  โปษยานนท์เป็นประธานอนุกรรมการฯ   มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินรางวัล   และในเบื้องต้นได้กำหนดให้ใช้การดำเนินการที่สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
                2.
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                3.
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
                4.
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
                5.
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
                6.
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
                7.
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

เป็นเกณฑ์ในการกำหนดตัวชี้วัด โดยเน้นให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการทำกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมใดที่ทำ ได้ยาก จะได้คะแนนมาก 

                   ดังนั้น   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมการเข้าร่วมประกวดองค์กร       ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547   จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ    สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล  เมื่อคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเสร็จแล้ว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไป

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

  

                                                                   ขอแสดงความนับถือ


           
                                                      
      (นายพงศ์โพยม  วาศภูติ)
                                                     
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 

 

 

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น
โทร
. 0-2243-2226 ต่อ 135,137 โทรสาร. ต่อ 115