หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

 

1. มติคณะรัฐมนตรี                                              

          - มติ_ครม.

2. วิธีปฏิบัติ                                                       

     - วิธีปฏิบัติ 01

          - วิธีปฏิบัติ 02

          - วิธีปฏิบัติ 03

          - วิธีปฏิบัติ 04

          - วิธีปฏิบัติ 05

          - วิธีปฏิบัติ 06

          - วิธีปฏิบัติ 07

          - วิธีปฏิบัติ 08

          - วิธีปฏิบัติ 09

3. งานอาคาร                                                     

          - ค่าวัสดุมวลรวม

          - ค่าวัสดุมวลรวม

          - อาคาร 01

          - อาคาร 02

          - อาคาร 03

          - อาคาร 04

          - อาคาร 05

          - อาคาร 06

          - อาคาร 07     

4. งานทาง

          - ทาง 01

          - ทาง 02

          - ทาง 03

          - ทาง 04

          - ทาง 05

          - ทาง 06

          - ทาง 07

5. งานชลประทาน

- ชลประทาน 01

- ชลประทาน 02

- ชลประทาน 03

- ชลประทาน 04