ผู้รับผิดชอบ  
  รายงาน  
  ข้อความ  
 
  อบต.คลองเขิน  
  ข้อมูล อปท.  
  ข้อมูล ประชากร  
  ลงนามสัญญาโครงการ  
  เบิกจ่าย  
  สถานะการดำเนินการ  
  หาจุดพิกัด ***  
 
 
  รายรับ  
  รายจ่าย  
  เงินอุดหนุนยาเสพติด  
 
 
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.คลองเขิน         [ขณะนี้ ท่านดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2555เปลี่ยนปีงบประมาณ
 
 
ลงนามสัญญา [ปีงบประมาณ 2555]
โครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว    โครงการที่ยังไม่ลงนามสัญญา   
ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน) วงเงินตามสัญญา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
1.โครงการก่อสร้างแผ่นปูนทางเดินเท้าหมู่ที่6และหมู่ที่4 S.T.I. โดยนส.ทัศนีย์ แสงพันธ์ บันทึกตกลงจ้าง12/2555 ฎ291/2555 06/02/2555 7 30,600.00
รวม 30,600.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ ฎ259/2555 14/01/2555 1 20,000.00
รวม 20,000.00
3.โครงการครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์ โครงการครูจ้างสอนรร.ดาวโด่ง ฎ227/2555 01/11/2554 365 75,000.00
รวม 75,000.00
4.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและเทศกาลต่างๆ ร้านอัครพงศ์พาณิชย์ใบสั่งจ้าง1/2555,ฎ32/2555 25/10/2554 1 800.00
  จ้างเหมาแรงงานถางหญ้า ใบสั่งจ้าง2/2555 ฎ52/2555 21/10/2554 11 5,600.00  
  ประเพณีลอยกาบกล้วยและทอดผ้าป่าทางน้ำ ,ฎ57/2555(เงินยืม) 10/11/2554 1 10,400.00  
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ ฎ134,206/2555 21/11/2554 51 159,050.00  
  ร้านจุ๋มจิ๋ม ค่าพานพุ่มดอกไม้สดเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน ฎ275/2555 28/12/2554 1 500.00  
รวม 176,350.00
5.สนับสนุนโครงการสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองเขิน โครงการสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองสภาอบต.คลองเขิน อ.อุษา เทียนทอง ฎ219/2555 02/01/2555 0 20,000.00
รวม 20,000.00
6.สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ฯ (อุทยาน ร.2) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ฎ277/2555 01/01/2555 31 50,000.00
รวม 50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7.สนับสนุนโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขิน พ.ท.องอาจ อินทรสุนทรโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนต.คลองเขิน2555 ฎ208/2555 01/05/2555 240 20,000.00
รวม 20,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่1/2555,ฎ33/2555 13/11/2554 6 15,000.00
  ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอบต.ฎ147/2555 15/12/2554 4 246,590.00  
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษารุ่นที่1 ฎ181/2555 19/01/2555 3 5,280.00  
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปีรุ่นที่3 ฎ195/2555 29/02/2555 3 5,000.00  
  หลักสูตรปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมกรณีอุทกภัยฯ ปลัด ฎ199/2555 30/01/2555 3 6,460.00  
  โครงการศึกษาดูงานอบต.ฯ(อิมแพคเมืองทองธานี นิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011) ฎ210/2555 15/01/2555 1 4,750.00  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุ ฎ254/2555 01/02/2555 3 7,000.00  
  ???????????????????????????????????????????????????424/2555 20/03/2555 1 2,500.00  
รวม 292,580.00
9.โครงการฝึกอบรมสัมมนา อบรมต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในนักเรียน ฎ285/2555 01/12/2554 120 35,749.00
  โครงการชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฎ292/2555 17/02/2555 2 113,545.00  
  ??????????363/2555 15/03/2555 1 4,250.00  
รวม 153,544.00
10.สนับสนุนโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.แหลมใหญ่ ฎ276/2555 01/10/2554 365 45,000.00
รวม 45,000.00
11.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณที่ทำการ อบต.คลองเขิน นายอำนาจ ขำสะอาด ตกลงชื้อขาย6/2555,ฎ64/2555 11/11/2554 3 65,000.00
รวม 65,000.00
12.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องคอมพิวเตอร์) ร้านอีซี่ โซลูชั้น ตกลงซื้อ3/2555,ฎ61/2555 09/11/2554 3 17,000.00
รวม 17,000.00
13.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องปลิ้นเตอร์) ร้านอีซี่โซลูชั่น ตกลงซื้อ4/2555, ฎ62/2555 09/11/2554 3 6,500.00
รวม 6,500.00
14.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย12/2555 ฎ122/2555 23/11/2554 3 4,500.00
รวม 4,500.00
15.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย12/2555 ฎ123/2555 23/11/2554 3 5,000.00
รวม 5,000.00
16.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ชั้นไม้3ชั้นใส่แฟ้ม) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย12/2555 ฎ1234/2555 23/11/2554 3 1,200.00
รวม 1,200.00
17.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ชั้นไม้2ชั้นใส่แฟ้ม) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย12/2555 ฎ125/2555 23/11/2554 3 590.00
รวม 590.00
18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เก้าอี้มีล้อเลื่อนมีพนักพิง) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย12/2555 ฎ126/2555 23/11/2554 3 12,000.00
รวม 12,000.00
19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(โต้ะเหล็ก) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 12/2555 ฎ127/2555 23/11/2554 3 5,500.00
รวม 5,500.00
20.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องคอมพิวเตอร์) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย7/2555,ฎ88/2555 16/11/2554 3 28,000.00
รวม 28,000.00
21.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องปลิ้นเตอร์) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย7/2555,ฎ89/2555 16/11/2554 3 6,500.00
รวม 6,500.00
22.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องสำรองไฟ) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์ บันทึกตกลงซ์อขาย7/2555,ฎ89/2555 16/11/2554 3 3,300.00
รวม 3,300.00
23.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย10/2555 ฎ101/2555 18/11/2554 3 9,000.00
รวม 9,000.00
24.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ชั้นเหล็กใส่แฟ้มแบบ40ช่อง) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงชื้อขาย9/2555 ฎ98/2555 16/11/2554 3 5,000.00
รวม 5,000.00
25.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เก้าอี้มีล้อเลื่อนมีพนักพิง) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย9/2555 ฎ97/2555 16/11/2554 3 4,500.00
รวม 4,500.00
26.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องปลิ้นเตอร์) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์บันทึกตกลงซื้อขาย8/2555 ฎ93/2555 16/11/2554 3 6,500.00
รวม 6,500.00
27.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตู้เอกสารไม้) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ107/2555 18/11/2554 3 4,000.00
รวม 4,000.00
28.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ตู้ล็อกเกอร์) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ108/2555 18/11/2554 3 8,000.00
รวม 8,000.00
29.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เตียงพยาบาลเด็ก) ร้านบุปฟาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ109/2555 18/11/2554 3 5,000.00
รวม 5,000.00
30.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(โต้ะนักเรียน) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ110/2555 18/11/2554 3 10,000.00
รวม 10,000.00
31.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องปลิ้นเตอร์) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย8/2555 ฎ93/2555 16/11/2554 3 6,500.00
รวม 6,500.00
32.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(โต้ะวางคอมพิวเตอร์) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ111/2555 18/11/2554 3 1,500.00
รวม 1,500.00
33.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(ชั้นวางรองเท้า) ร้านบุปผาเฟอร์นิเจอร์2 บันทึกตกลงซื้อขาย11/2555 ฎ112/2555 18/11/2554 3 1,000.00
รวม 1,000.00
34.สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อบต.บางแก้ว ฎ278/2555 01/10/2554 365 15,000.00
รวม 15,000.00
35.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์) ร้านนาวีคอมพิวเตอร์ บันทึกตกลงซื้อขาย7/2555,ฎ90/2555 16/11/2554 3 8,200.00
รวม 8,200.00
36.โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน(กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) นายอำนาจ ขำสะอาด ตกลงซื้อขาย5/2555,ฎ64/2555 11/11/2554 3 22,000.00
รวม 22,000.00