กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  Infographic
  Flowchart
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  ระเบียบและหนังสือสั่งการ
  > การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
  > การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  > การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  > การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  > การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  39675
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 26 - 29    20 มีนาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16-20    23 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 22 - 25    2 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 - 15    18 มกราคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 17-21    10 มกราคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8