กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  13728
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
คู่มือการเบิกเงิน

คู่มือการเบิกเงิน
  

(29 ธันวาคม 2560)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา 28 จัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย    16 พฤศจิกายน 2561
แจ้งรายชืื้อผู้ทิ้งงาน    6 พฤศจิกายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    31 ตุลาคม 2561
การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ    26 ตุลาคม 2561
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองฯ    25 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8