กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
  Flowchart
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  ระเบียบและหนังสือสั่งการ
  > การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
  > การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  > การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  > การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  > การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  37460
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    22 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5    21 ตุลาคม 2565
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0    2 ธันวาคม 2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน    25 พฤศจิกายน 2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน    25 พฤศจิกายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8