สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  28472
     ตั้งแต่วันที่ 29/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ยุบรวม แยกพื้นที่ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงเขต อปท.


การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ยุบรวม แยกพื้นที่ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงเขต อปท.
:การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13/10/2557
:การรวมและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13/10/2557
:การแยกพื้นที่บางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13/10/2557
:การเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13/10/2557
:การเปลี่ยนแปลงเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13/10/2557
:การจัดทำแผนที่และคำบรรยายเขตการปกครอง - 13/10/2557
:การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน - 13/10/2557
    [ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547]
    [แนวทางปฏิบัติการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547]
    [ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน]
:รวมหนังสือสั่งการ - 13/10/2557
    [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]
    [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0204/ว 695 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2520 เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านหรือสถานที่ราชการอื่นๆ]
    [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.1/ว 2510 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลกับเทศบาล]
    [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.1/ว 1177 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล]
    [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 2206 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 517 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับรวมและแยกพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.2/ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 1796 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล]


    

ข้อมูลที่ 1 - 8 จาก 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8