กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัดสำนัก/กอง รอบการประเมินที่ 1/2562
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ สถ. ปี 2562
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ. ปี 2561
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในความรับผิดชอบของ กยผ. (ITA)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  7002
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561
  

(18 มีนาคม 2562)

หนังสือราชการ
กยผ.
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แฃะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ (ฉบับที่ 2 ) 2561    25 เมษายน 2562
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน    24 เมษายน 2562
เเจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    19 เมษายน 2562
รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่กี่ยวกับข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    4 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 (ส่วนภูมิภาค)    3 เมษายน 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8