กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic (กง.ยน.)
  Infographic (กง.งป.)
  Infographic (กง.ตป.)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  4884
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    11 ตุลาคม 2561
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์    9 ตุลาคม 2561
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ    9 ตุลาคม 2561
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สถ.    3 ตุลาคม 2561
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา    2 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8