กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic (กง.ยน.)
  Infographic (กง.ตป.)
  Infographic (กง.งป.)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  5973
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    14 มกราคม 2562
วิธีปฏิบัติในการเรียนรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)    11 มกราคม 2562
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 สถ.    9 มกราคม 2562
การจัดทำร่างวิสัยทัศน์    7 มกราคม 2562
รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...    4 มกราคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8