กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถ.
  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 1/2566
  รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  การจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  infographic กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับสำนัก/กอง
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  เเบบรายงานผลการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  26368
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
ขอให้เสนอโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 100 ปี วันประสูติ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2566)    20 มีนาคม 2566
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566    17 มีนาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 เรื่อง การเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)    15 มีนาคม 2566
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตรต์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565    28 กุมภาพันธ์ 2566
ขอข้อมูลภารกิจและบริการของหน่วยงานที่เปิดโอกาศให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน    27 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8