กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตัวชี้วัดสำนัก/กอง รอบการประเมินที่ 1/2563
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ตัวชี้วัดสำนัก/กอง รอบการประเมินที่ 1/2562
  โครงการฝึกอบรม e-Plan
  ตัวชี้วัดสำนัก/กอง รอบการประเมินที่ 2/2562
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ. ปี 2561
  ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ สถ. ปี 2562
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  9184
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561
  

(18 มีนาคม 2562)

หนังสือราชการ
กยผ.
การประชมชี้แจงงบประมาณในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และ ขั้นกรรมธิการ    17 ตุลาคม 2562
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน    10 ตุลาคม 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ    7 ตุลาคม 2562
ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ    4 ตุลาคม 2562
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้เเผ่นดิน    3 ตุลาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8