กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติประจำปี
  การจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับสำนัก/กอง
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  เเบบรายงานผลการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  25051
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
ดำเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงมหาดไทย    15 พฤศจิกายน 2565
การจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการ Flagship Project    2 พฤศจิกายน 2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    27 ตุลาคม 2565
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สถจ.)    26 ตุลาคม 2565
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน (กรม)    26 ตุลาคม 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8