กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับสำนัก/กอง
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  โครงการฝึกอบรม e-Plan
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  19331
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562
  

(22 มกราคม 2563)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กยผ.
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)    22 กันยายน 2564
โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)    8 กันยายน 2564
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)    6 กันยายน 2564
การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวุฒิสภา    27 สิงหาคม 2564
ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบ Google ฟอร์ม เลยกำหนดเวลา    24 สิงหาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8