กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 2/2563
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  แผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การควบคุมภายใน
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  โครงการฝึกอบรม e-Plan
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สถ. (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  ตัวชี้วัดสำนัก/กอง รอบการประเมินที่ 1/2563
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  12900
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562
  

(22 มกราคม 2563)

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561
  

(18 มีนาคม 2562)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กยผ.
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    14 สิงหาคม 2563
ขอความร่วมมือตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย    11 สิงหาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง    7 สิงหาคม 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    6 สิงหาคม 2563
สรุปแผนแม่บท/เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สถ.    6 สิงหาคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8