สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  17419
    ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลวานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลวานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มสาระวิชาสัมคมศึกษา และกลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(19 มีนาคม 2556)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ช่วงที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

(19 มีนาคม 2556)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.บถ.
     
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 มีนาคม 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2557    3 มกราคม 2557
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง    2 มกราคม 2557
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2556    2 มกราคม 2557
การจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูฯ    2 มกราคม 2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    2 มกราคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8