สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
<
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  24795
    ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
ข่าวสารและกิจกรรม

 

สน.บถ (สมอ.)จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัยฯ ของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 11/2558  
สน.บถ (สมอ.)จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล (อ.ก.ท. มาตรฐานวินัยฯ) ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 3201 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายเอนก เกษมสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท. เป็นประธานในที่ประชุม

(31 สิงหาคม 2558)

สน.บถ. จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะ ฯ ประจำปี 2558 รุ่น 6/1  
สน.บถ โดย สบศ. ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะ ฯ ประจำปี 2558 รุ่น6 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างวันที 17-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

(31 สิงหาคม 2558)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
สน.บถ.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(29 สิงหาคม 2558)

(13 มีนาคม 2558)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
 
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    31 สิงหาคม 2558
หารือคำนวณรายได้    31 สิงหาคม 2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558    31 สิงหาคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558    31 สิงหาคม 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5    31 สิงหาคม 2558
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8