กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 7986
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

(1 มิถุนายน 2563)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของ อปท. ครั้งที่ 4/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของ อปท. ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม กพส. 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.

(16 กันยายน 2564)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช    17 กันยายน 2564
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    16 กันยายน 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงาน ฯ    3 กันยายน 2564
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จและยืนยันข้อมูล    25 สิงหาคม 2564
การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)    23 สิงหาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8