กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 74
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562  
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม และนางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม

(15 มีนาคม 2562)

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเรื่อง "พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน"  
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเรื่อง "พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน" ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประเด็นด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย"

(13 มีนาคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8