กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 15122
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมชี้เเจงเกณฑ์การประกวดและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566  
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กบท.1 อาคาร กบท. ชั้น 1 สถ. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมชี้เเจงเกณฑ์การประกวดและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยสำนักกองที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมพิจารณาการกำหนดประเภทการประกวด หลักเกณฑ์การประกวด ขั้นตอนการคัดเลือก ระยะเวลาในการประกวด และรางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงผลักดันให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดภาคีเครือข่ายในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

(2 มีนาคม 2566)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการฯ ครั้งที่ 3/2566  
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นฝ่ายเลขานุการ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการฯ จำนวน 3 โครงการ

(22 กุมภาพันธ์ 2566)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2)    10 มีนาคม 2566
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย    6 มีนาคม 2566
การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)    6 มีนาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    6 มีนาคม 2566
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566    6 มีนาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8