กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  หมวดค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
  หมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  การบริหารการเงินการคลัง
  KTB/EDC
  การควบคุมภายใน
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
  GFMIS token key
  เงินทดรองราชการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  24153
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    24 มีนาคม 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบ Web Conference    17 มีนาคม 2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564)    15 มีนาคม 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการ/แนวมางการควบคุมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    9 มีนาคม 2564
การเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน    9 มีนาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8