กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  หมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  หมวดค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
  หมวดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  หมวดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  KTB/EDC
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  พัสดุครุภัณฑ์
  ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID - 19
  การควบคุมภายใน
  เงินทดรองราชการ
  รถราชการ
  GFMIS token key
  คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  การบริหารการเงินการคลัง
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
  ช่องทางการให้บริการคำปรึกษา
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  39545
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
Infographic ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    6 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    1 ตุลาคม 2564
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)    15 กันยายน 2564
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)    15 กันยายน 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ E-Book : ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    30 สิงหาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8