กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การบริหารการเงินการคลัง
  การบัญชี
  KTB/EDC
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  เดินทางไปราชการ
  ฝึกอบรม
  การควบคุมภายใน
  ปฎิบัติงานนอกเวลา
  ค่าการศึกษาบุตร
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่ารักษาพยาบาล
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
  GFMIS token key
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  18633
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
หนังสือเวียนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานการเงินฯ ของ สถจ.    30 สิงหาคม 2562
สรุปรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในระดับจังหวัดที่เข้าตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563    24 มกราคม 2563
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 (ม.ค. - เม.ย. 63)    13 มกราคม 2563
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    27 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    1 พฤศจิกายน 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8