กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  หมวดค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
  หมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  การบริหารการเงินการคลัง
  KTB/EDC
  การควบคุมภายใน
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
  GFMIS token key
  เงินทดรองราชการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  27000
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)    15 กันยายน 2564
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)    15 กันยายน 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ E-Book : ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    30 สิงหาคม 2564
สรุปข้อตรวจพบที่พบบ่อย ในรูปแบบ E-BOOK    3 สิงหาคม 2564
ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (ส่วนกลาง)    19 กรกฎาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8