กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  การบริหารการเงินการคลัง
  KTB/EDC
  การควบคุมภายใน
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
  GFMIS token key
  เงินทดรองราชการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  19669
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    26 มิถุนายน 2563
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) ระบบใหม่    11 มิถุนายน 2563
การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    26 พฤษภาคม 2563
กรณีศึกษา : ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน    8 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในระดับจังหวัดที่เข้าตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563    24 มกราคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8