กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  2610
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

แบบฟอร์ม แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  
ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (17-23 มี.ค.62) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (25-31 มี.ค.62)

(8 มีนาคม 2562)

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

(8 มีนาคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(21 กุมภาพันธ์ 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางปกครอง    21 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562    10 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น    28 ธันวาคม 2561
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561    27 ธันวาคม 2561
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา    26 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8