กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  1242
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

นายวิษณุ วาสานนท์ ผอ.กต.บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น. ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รุ่น 4  
นายวิษณุ วาสานนท์ ผอ.กต.บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น. ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รุ่น 4

(17 ธันวาคม 2561)

หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร  

(12 ธันวาคม 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา    26 ตุลาคม 2561
สรุปผลการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    19 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....    4 ตุลาคม 2561
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....    20 กันยายน 2561
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    23 สิงหาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8