กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22 แห่ง
  กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  Infographic การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
  Infographic การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
  แผนการจัดการความรู้ (KM)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  55361
     ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
.
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th    9 มีนาคม 2566
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566    2 พฤศจิกายน 2565
การดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    21 ตุลาคม 2565
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน    20 ตุลาคม 2565
หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    17 ตุลาคม 2565
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8