กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  30731
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

คู่มือ!! ขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูล (ELE)  
การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

(18 กุมภาพันธ์ 2564)

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(18 กุมภาพันธ์ 2564)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(17 กรกฎาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    2 มีนาคม 2564
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    2 มีนาคม 2564
การประสานแจ้งเทศบาลในจังหวัดนำส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    18 กุมภาพันธ์ 2564
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    10 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8