กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  5532
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการบรรยายวิชาการในหัวข้อ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สมาคมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ นางจันทร์รัตน์ อาวุธปัญญากุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นายพร้อมพงษ์ วงศ์ราษฎร์ นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการบรรยายวิชาการในหัวข้อ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สมาคมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ ในช่วงแรกเป็นการกล่าวเปิดการประชุมโดย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายกสมาคมฯ ชมเชยผู้นำหลักสูตรพัฒนาการเมืองการปกครองชั้นสูง ซึ่งเป็นมันสมองทางด้านการเมืองและการเลือกตั้ง มีทั้งทหาร ตำรวจ ผู้บริหารระดับสูงของ กกต. และขอไม่ให้มีการสร้างเครือข่ายของหลักสูตรเพื่อสร้างประโยชน์ใก้กับตนเอง แต่ควรเน้นไปที่การใช้ดุลพินิจของผู้เข้าศึกษาอบรมว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร หลักสูตรนี้เน้นที่การลดความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย โดยในวันนี้จะมีการเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ และการมอบรางวัลเอกสารทางวิชาการดีเด่นโดยท่านอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และมีการบรรยายเรื่องการเมืองท้องถิ่นโดยรองเลขา กกต.และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ขอขอบคุณ กกต. ผู้บริหารระดับสูง ประธานและนักศึกษาทุกรุ่น ผู้มีส่วนจัดงานในครั้งนี้ ลำดับถัดมาเป็นการมอบรางวัลเอกสารทางวิชาการดีเด่น ได้แก่ ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมสกายโดม และศจ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มธ. การเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ที่ประชุมมีมติให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกและ รมว.สธ. เป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ ในช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขา กกต. การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความแตกต่างกับการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากเป็นระบบเสียงข้างมากไม่ใช่ระบบสัดส่วน และเป็นดารเลือกนายกโดยตรง การเลือกตั้งต้องเลือกในเขตอย่างเดียวไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งนอกเขต การจะประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อใดนั้น ตามมาตรา 142 ให้เป็นดุลพินิจของ ครม.ว่าเห็นสมควรเมื่อใด รูปแบบใดก่อน แล้วจึงแจ้ง กกต. ประกอบกับ มาตรา 15 ที่ให้ กกต. ออกระเบียบเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 7 เรื่อง 4 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต. นอกจากนี้ยังมีเรื่องของคู่มือการปฏิบัติ การอบรมเจ้าหน้าที่ การแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อแบ่งเขตแล้วยังต้องประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความเห็น การแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น และปัญหาเรื่องการรวมหมู่บ้านที่ราษฎรไม่ถึง 25 คนกับหมู่บ้านข้างเคียงทำให้ไม่ทราบจำนวนเขตที่แน่นอน สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีข้าราชการเข้ามาเป็นผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทำให้การจัดทำแบบพิมพ์มีปัญหา โดยมีตัวอย่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา กกต.ทถ.ที่ไม่ได้จัดการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานน่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างมาก การทำคู่มือ การอบรมต้องทำอย่างรัดกุมเรียบร้อย การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงยังกำหนดไม่ได้เพราะกระบวนการต้องตั้งต้นจาก ครม. สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นขอวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นของ ผอ.กกต.ทถ. ถ้าประกาศบัญชีรายชื่อแล้ว มีผู้ร้อง กกต.เป็นผู้วินิจฉัย แต่ต้องส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ชี้ขาด แต่หากไม่มีชื่อ กกต.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หน้าที่ของ มท.คือ การแจ้งจำนวนปรัชากรที่ใช้ในการแบ่งเขต การยุบรวมหมู่บ้าน การดูแลความสงบเรียบร้อย การให้การสนับสนุน กกต.ทถ. และการตรวจสอบบัญชีแจ้งค่าใช้จ่ายในการกาเสียงเลือกตั้ง กรณีมีเหตุสงสัย การบรรยายของ รศ. ดร.เจษฎ์ฯ ในช่วงสุดท้ายเป็นการกล่าวถึงการกระจายอำนาจตาม รธน.ปี 2540 ทำให้มีการเลือกตั้งใน อปท.ทุกรูปแบบ ทั้งที่บางแห่งอาจจะยังไม่พร้อม การกระจายอำนาจควรมาจากความต้องการของประชาชนด้วย การปกครองท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐานเดียวกันควรมีการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น และท้องถิ่นกับประชาชน เพื่อสร้างผู้นำภาคประขาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ หากฝ่ายใดทำดีกว่าให้ฝ่ายนั้นทำ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรัฐหรือท้องถิ่นทำเหมือนกันหมด เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(15 ตุลาคม 2562)

สำนักข่าว THE STANDARD สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของการเลือกตั้งท้องถิ่นเอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมี นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูลด้วย  

(12 กันยายน 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(21 กุมภาพันธ์ 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    31 กรกฎาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑    24 กรกฎาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑    24 กรกฎาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑    24 กรกฎาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑    24 กรกฎาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8