ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  4527
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ประชุมหารือการปรับเกลี่ยอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่  
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.- 18.00 น.ศปท.สถ.เข้าร่วมประชุมหารือการปรับเกลี่ยอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.

(8 มกราคม 2562)

     การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561  
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศปท.สถ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2

(7 มกราคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
การแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    16 พฤศจิกายน 2561
ขอจัดส่ง Username และ รหัสผ่าน สำหรัยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS    5 ตุลาคม 2561
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live Streming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    18 กันยายน 2561
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    16 สิงหาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8