ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  2349
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     การประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญ สถ.ประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุม โดย อสถ. ได้มอบหมายให้ กพส. , กยผ. ,สน.คท. , ศส. และ ศปท.สถ. เป็นผู้แทน สถ. เข้าร่วมประชุมและมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการประเมิน ITA /การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการประเมิน ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

(5 เมษายน 2561)

     การประชุมหารือการขับเคลื่อนคุณธรรม "สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต"  
อสถ. มอบหมายให้ กพส. และ ศปท.สถ. เป็นผู้แทน สถ. เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนคุณธรรม "สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต" ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

(4 เมษายน 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
อินโฟกราฟฟิก ITA

อินโฟกราฟฟิก ITA
  

(28 มีนาคม 2561)

ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    12 มกราคม 2561
แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    18 ธันวาคม 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    17 พฤศจิกายน 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา    6 กรกฎาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8