ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  6784
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศปท.สถ.เข้าร่วมโครงการกำกับติดตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดประชุมสรุปผลการกำกับ ติดตามโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้อง Carnelian โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

(2 กันยายน 2562)

     สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายในหัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตประจำปี 2562 "  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศปท.สถ.เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายในหัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตประจำปี 2562 " ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(2 กันยายน 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ข้อควรระวังในการทำ ITA  ปี 2563

ข้อควรระวังในการทำ ITA ปี 2563
  

(11 กุมภาพันธ์ 2563)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    18 เมษายน 2562
ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    28 มีนาคม 2562
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน    12 มีนาคม 2562
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สถ. (พ.ศ. 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    20 กุมภาพันธ์ 2562
มท 0817/ว2การจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการด้านป้องก้น ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    1 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8