ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  3936
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ประชุมพิจารณาการกำหนดร่างวิสัย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถ.  
ศปท.สถ.เข้าร่วมประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรจัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ โดยเรียนเชิญ ร.อสถ. (น) เป็นประธานการประชุม

(15 พฤศจิกายน 2561)

     สัมมนาผลการประเมิน "โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ศปท.สถ.เข้าร่วมสัมมนาผลการประเมิน "โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม รร.ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

(15 พฤศจิกายน 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
หลักธรรมภิบาล

หลักธรรมภิบาล
  

(11 กันยายน 2561)

ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
ขอจัดส่ง Username และ รหัสผ่าน สำหรัยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS    5 ตุลาคม 2561
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live Streming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    18 กันยายน 2561
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    16 สิงหาคม 2561
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    16 สิงหาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8