ปิด
postit
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  1472
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ประชุมคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)คณะที่ 2  
ประธานคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (พลเอก บุณยวัจน์ เครื่อหงส์) ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 2 - 2/2560 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1106 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(9 พฤศจิกายน 2560)

     การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ(Focus Group) เรื่องความโปร่งใสทางการคลัง  
การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ(Focus Group) เรื่องความโปร่งใสทางการคลัง วันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ตึกแดง)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

(11 ตุลาคม 2560)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    17 พฤศจิกายน 2560
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    31 พฤษภาคม 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา    6 กรกฎาคม 2560
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    5 กรกฎาคม 2560
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]    5 กรกฎาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8