ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  672
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น  
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ในประเด็น มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สตูดิโอ ๑ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

(23 พฤษภาคม 2560)

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมสมาธิปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  
"โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมสมาธิปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร" ในวันนี้ 21 เม.ย. 60 กิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้เกษตรเศรฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรพอเพียง" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี โดยได้เข้าเรียนรู้ถึงแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

(28 เมษายน 2560)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    17 พฤษภาคม 2560
การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560    4 พฤษภาคม 2560
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)    24 มีนาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    20 กุมภาพันธ์ 2560
แบบ (ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)    26 มกราคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8