ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  2068
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓  
ศปท.สถ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มีนายวัชรวิชย์ ผชช.กม. และ หน.สนง.ศปท.สถ. เป็นประธาน และมีนายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน หน.กง.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ศปท.สถ. กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ คน

(23 ธันวาคม 2560)

     ประชุมกำหนดแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประชุมกำหนดแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 รร.เซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

(14 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
  

(27 ธันวาคม 2560)

ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    17 พฤศจิกายน 2560
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    31 พฤษภาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    12 มกราคม 2561
แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    18 ธันวาคม 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา    6 กรกฎาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8