ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประเด็นที่ต้องแก้ไขปรังปรุงข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สถ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  ข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  ITA ปี 2564
  infographic
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถจ.
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  11388
     ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    29 เมษายน 2564
การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งโสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    22 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 1-2/2564    19 เมษายน 2564
แบบฟอร์มจัดทำภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    19 เมษายน 2564
การกำกับ ติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    19 เมษายน 2564
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8