ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  444
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(แบบสำรวจ Internal) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(แบบสำรวจ Internal) จากบุคลากร สถ.ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5

(17 มีนาคม 2560)

     การประชุมทางวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
การประชุมทางวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559- 2564) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(13 มีนาคม 2560)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ภารกิจ ศปท.สถ.

ภารกิจ ศปท.สถ.
  

(9 มีนาคม 2560)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)    24 มีนาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    20 กุมภาพันธ์ 2560
แบบ (ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)    26 มกราคม 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน    25 มกราคม 2560
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    20 มกราคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8