ข่าวกิจกรรมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สถจ.ปัตตานี โดยท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ตระกูล โทธรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ ทุกท่าน เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค ครบถ้วนทุกด้าน ในการประกอบกิจการหอพักในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 56