ข่าวกิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2565
 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5

จำนวนผู้เข้าชม 40