ข่าวกิจกรรมนายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ
 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางณฑิตา มณีรัตนโชติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 11