ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๘
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 16