ข่าวกิจกรรมสถจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำนาจ ภาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบิหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 19