ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายเรื่องสำคัญของรัฐบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 41