ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ มอบหมาย นางดารารัตน์ คุ่มเคี่ยม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ โต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 26