ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง ทำความเห็นรายงานต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๔ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 38