ข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรม Team Building พวกเราคือทีมเดียวกัน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Team Building พวกเราคือทีมเดียวกัน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสอดคล้องตามหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 41