ข่าวกิจกรรมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ โดยเป็นการรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับประกาศเกียรติคุณจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 123