ข่าวกิจกรรมสถจ.สตูล จัดพิธีมอบโล่รางวัล อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้กล่าวรายงานพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย อปท.ที่มีคะแนนสูงสุด ๕ ด้าน และ อปท.ที่มีพัฒนาการดีเด่น โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 35