ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ชี้แจงข้อราชการ แก่ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่าง กองคลัง และกองสาธารณสุข ในเรื่อง ๑) การทำความเข้าใจกับประชาชนในความล่าช้าในการจ่ายจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒)การลงข่าวที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับแนวทางการเลือกตั้ง ๓)การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๓ และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

จำนวนผู้เข้าชม 68