ข่าวกิจกรรมสถจ.เลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 28