ข่าวกิจกรรมทถจ.นครพนม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบและกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่และภารกิจงานของเทศบาลตำบลฯ
 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ระเบียบและกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่และภารกิจงานของเทศบาลตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ จำนวน ๑๐๙ คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 53