ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ ออกตรวจติดตามและนิเทศตามผลการดำเนินงานของ อบต.ตันหยงโป
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจติดตามและนิเทศตามโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 32