ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด ๑๙ และมอบกล่องอาหารให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปีแย๊ะองค์การบริหารส่วนตำบลมือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมพูดคุยซักถามปัญญาและแนวทางการแก้ไขต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 120