ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม พิกุล ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 36