ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,กองช่าง) ครั้งที ๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,ผอ.สำนัก/กองช่าง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยแจ้งเรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้ ๑.การจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย จังหวัดยะลา ๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ๓.คำแนะในการจัดฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. และงานนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา โดยมี นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 104