ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุของ อปท.
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายพนมเทียน​ เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ข้าราชการในกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม 116