ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,ผอ.สำนัก/กองช่าง)
 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา จัดประชุมปลัดอปท. และหัวหน้าส่วนราชการของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,ผอ.สำนัก/กองช่าง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยแจ้งเรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้ ๑.แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ๒.การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย และงานนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมี นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 196