ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินก่อสร้างสนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินก่อสร้างสนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อ.รามัน จ.ยะลา โดยได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ เปอร์เซ็น

จำนวนผู้เข้าชม 67