ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลที่ถ่ายโอน การจัดทำแผนพัฒนา ถนน แหล่งน้ำ ๕ ปี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 134