ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนี้ มีวาระการพิจารณากลั่นกรองโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 40