ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ส
 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสำลี สถิตย์ภูมิ นสถ.ชก และนางชยาภัสร์ นาคเป้า ทถอ.นาหม่อม ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ส โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อปท. และวัดในพื้นที่ที่จับคู่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

จำนวนผู้เข้าชม 55