ข่าวกิจกรรมนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๕ ณ ห้องประชุมภานุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
 นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

จำนวนผู้เข้าชม 93